Veketåg

Juncus effusus

Veketåg med sitt lite lustiga utseende är en karaktäristisk våtmarksväxt. Det ljusgröna strået kan bli upp till 1 m högt och blomställningen ser ut att sticka ut mitt på strået. Egentligen sitter den täta bruna blomställningen högst upp på strået och ett rakt, kraftigt stödblad sticker istället upp ovanför blomsamlingen. Veketågets strå är runt och fyllt med vit märg. Strået är bladlöst så när som på de små bruna bladslidorna vid stråets bas. Arten blommar i juni – augusti och kan enbart förväxlas med knapptåg (Juncus conglomeratus) som på håll har ett liknande utseende. Knapptåg har dock en mycket mer sammansatt blomställning likt en liten boll.
Veketåg är en inhemsk art och förekommer i Syd- och Mellansverige samt längs norrlandskusten. Den växter främst i fuktiga marker som diken, åkanter, våtmarker och fuktiga betesmarker. Arten är perenn och dess strån är vintergröna. 

 

Skötsel och problematik 

Inom jordbruket räknas veketåg som en ohävdsart, alltså en art som inte gynnar betesdjur utan istället är olämpliga i betesmarken. I fuktiga hagar kan därför veketåg vara problematisk eftersom den är näringsfattig som föda och ratas av betesdjuren. Den bör därför slås flera gånger per säsong för att hållas nere. Utan slåtter eller bete kan veketåget bilda mycket höga och täta tuvor som med tiden blir ogenomträngliga. 

Veketåg är en pionjärart som sällan aktivt planteras in i våtmarker, den dyker helt enkelt upp av sig själv. Arten producerar stora mängder små frön som länge kan ligga vilandes i marken. När ett område översvämmas eller när marken blir bar är växten snabbt där och koloniserar. Arten trivs bäst i sura jordar och kan klara ett pH på ner till 3,5.  

I en renande våtmark vill man alltid ha så jämnt och långsamt vattenflöde som möjligt, detta för att retention av näringsämnen och föroreningar ska hinna ske, samt för god sedimentation utan uppvirvlande vatten som kan föra med sig sedimentet nedströms. Högväxta Juncus-arter är tuvbildande och kan därför vara ett hot mot det jämna vattenflödet i en renande våtmark. Tuvorna gör att vatten färdas på sidan om vegetationen och kanaler med högre flöde bildas. Denna aspekt kan var värd att tänka på vid plantering av veketåg.  Arten går att köpa som pluggplantor hos återförsäljare. 

Blomställning hos veketåg.
Veketåg växer i tuvor. Här invid en sjökant.
Knapptåg (Juncus conglomeratus) till vänster och veketåg (Juncus effusus) till höger.
+Källor

Bengtsson M & Claesson I (n.d) Skötsel av naturbetesmark. Länstyrelsen västra götalands län.  

Den virituella floran: Veketåg 

 
Feuerbach P (2004) Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet förbättringar och skötsel. Hushållningssällskapet Halland. 
 
McCorry M &  Renou F (2003) Ecology and management of Juncus effusus (soft rush) on cutaway peatlands.  Forest Ecosystem Research Group Report Number 69  

 
Ridderstolpe muntligt (2020).

Ridderstolpe P. (1995) Våtmark Oxelösund- Växtetablering och preliminära resultat.  

 
SLU Artdatabsnkenveketåg