Igenläggning av skogsdiken

Igenläggning av skogsdiken Genom att lägga igen skogsdiken i utdikade myrmarker (mossar och kärr) återskapas hydrologin i dessa områden. Viktiga ekosystemtjänster återskapas i myrmarkerna som till exempel att binda och lagra koldioxid, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med biologisk mångfald. Dessutom skapas ”grönblå korridorer” med lövträd, buskar och vatten i barrskogen och inte minst fina viltvatten.