Våtmarker för biologisk mångfald

Våtmarker för biologisk mångfald anläggs för att skapa förutsättningar för att bevara och förstärka förutsättningarna för växt- och djurarter, ibland för en specifik art. Det kan till exempel vara för att gynna rödlistade fåglar eller groddjur som har våtmarker eller dammar som livsmiljö. Vilka möjligheter en våtmark eller damm har för att gynna biologisk mångfald beror bland annat på utformning och placering.