Dagvattendammar

Dagvattendammar är byggda för att rena regnvatten från framförallt hårdgjorda ytor och utjämna flödet till recipient. En stor andel av dagvattenföroreningarna är partikelbundna och därför är sedimentation ett viktigt moment i reningsprocessen. Om det finns oljeföroreningar från vägdagvatten behöver det kunna fånga upp i reningsmomentet genom olika barriärer. Dagvattendammen är ofta ett viktigt inslag i boendemiljön som ger biologisk mångfald och nya rekreationsmöjligheter.

När du trycker på länkarna till höger hamnar du på goda exempel hämtade från godaexempel.dagvattenguiden.se.