Om Våtmarksguiden

Våtmarksguiden är tänkt att fungera som kunskapsbank och inspirationskälla för skötsel och anläggning av dammar och våtmarker. Här hittar du många goda exempel på våtmarker i odlingslandskapet och tips och erfarenheter om skötsel och drift av våtmarksanläggningar för olika ändamål.

Vår förhoppning är att våtmarksguiden ska bidra till väl utformade våtmarker med goda funktioner över tid. Detta hoppas vi göra genom att bidra till ökad kunskap och engagemanget hos personer anlägger, driver och sköter våtmarker och öppna vattenreningsanläggningar, bl.a. hos kommuner, kommunala bolag, lantbrukare, organisationer och privata fastighetsägare. Effekten av detta förväntas bli långsiktigt minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och hav liksom anläggningar med högre rekreationsvärde och värde för biologisk mångfald.

Under 2019-2021 finansieras våtmarksguiden till 50 % av statliga LOVA-medel (Lokala vattenvårdsprojekt). Länsstyrelsen i Uppsala län har beviljat bidraget. I projektet samarbetar följande kommuner och organisationer; Enköpings kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall, Östhammars kommun, WRS Uppsala AB, Bild & Kultur AB samt Lindahl Film.

Under 2015-2016 finansierades våtmarksguiden till 50 % av statliga LOVA-medel. Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län beviljade bidraget. I projektet ingick Enköpings kommun, Västerås Stad, Sigtuna kommun, Uppsala Vatten, Knivsta kommun, Nynäshamns kommun, Lidingö stad, Upplandsstiftelsen, Kungl. Djurgårdens förvaltning, SLU, WRS Uppsala AB, HS konsult AB (Hushållningssällskapet) samt Bild & Kultur AB.

Våtmarksguiden byggdes upp med finansiering från länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län under perioden 2012-2013. EU, tillsammans med Svenska staten, har genom den Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling bidragit med pengar till projektet.

Våtmarksguiden har producerats av WRS, Hushållningssällskapet och Bild & Kultur.

EU-flagga

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelse i Uppsala.