Skötsel

skotsel

Skötsel av öppna vattenreningsanläggningar
Idag finns det flera tusen anlagda dammar och våtmarker i Sverige. De allra flesta är yngre än tio år. Rätt utformade, anlagda och skötta kan de vara effektiva anläggningar för att minska utsläppen av växtnäringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och hav. I många fall utgör de också värdefulla biotoper för flora och fauna och fungerar som rekreationsområden för oss människor.

Den här sidan beskriver olika skötselaspekter och kunskap inom området. Skötselråden är samlade under temana nedan.

  • Reningsprocesser
  • Utformning och tekniska komponenter
  • Mervärden
  • Vegetation som gynnar reningen
  • Skötsel av vegetation
  • Redskap och metoder
  • Sediment
  • Muddring av sediment
  • Avvattning av sediment

Mycket av skötselmaterialet är hämtat från rapporten ”Skötsel av dagvattendammar – en handbok” utgiven av Oxunda vattensamverkan. Författare till handboken är konsulter från WRS Uppsala AB.