Skötsel

skotsel

Skötsel av öppna vattenreningsanläggningar
Idag finns det flera tusen anlagda dammar och våtmarker i Sverige. Rätt utformade, anlagda och skötta kan de vara effektiva anläggningar för att minska utsläppen av växtnäringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och hav. I många fall utgör de också värdefulla biotoper för flora och fauna och fungerar som rekreationsområden för oss människor.

Mycket av skötselmaterialet är hämtat från rapporten ”Skötsel av dagvattendammar – en handbok” utgiven av Oxunda vattensamverkan. Författare till handboken är konsulter från WRS Uppsala AB.

WRS kan hjälpa till med råd om skötsel av våtmarker och dammar!

Vxl 018-17 45 40

info@wrs.se