Länkar

Tips på intressanta hemsidor

jordbruksverketJordbruksverkets hemsida finns information om de stöd som finns för dig som vill anlägga eller restaurera en våtmark. Vill du tillfälligt tömma din våtmark för att genomföra åtgärder för att förlänga våtmarkens livslängd och förstärka dess funktion så finns det också ersättning att få för detta, läs mer här. Här finns också speciell information för dig som planerar ett anlägga en damm i odlingslandskapet i syfte att fånga fosfor. Ny rapport, 2015:7 , från Jordbruksverket: Näringsavskiljning i anlagda  våtmarker i jordbruket – analys av mätresultat och effekter av landsbygdsprogrammet.

Dagvattenguiden är en informativ mötesplats för nationell kunskap om dagvatten och dagvattenhantering.

artportalenFör dig som är fågelintresserad finns Svalan, rapportsystemet för fåglar. På Svalan rapporterar hundratals ornitologer dagligen in observationer från hela landet. Flera av våtmarkerna under ”Goda exempel” finns med i Svalan.  Lokalens namn på Svalan hittar du på sidorna ”Våtmarksfakta och ritning”.

Här hittar du information om projektet Våtmarker i odlingslandskapet. I projektet har växtnäringsavskiljning, biologisk mångfald och skötsel av våtmarker undersökts.

logo_smhi_svartPå SMHI:s vattenwebb finns en nationell kartan med anlagda våtmarker: vattenweb.smhi.se/wetlands

Filmtips

Film om att anlägga våtmark (2014)

Fosfordammar – Hur Var Varför

Tvåstegsdiken – Hur, Var, Varför

Filmklipp från Snäckstaviks våtmark (föryngring av gädda)

Fångdammar/fosfordammar

När du har sett filmen om fosfordammar så finns det mer att läsa:

Jordbruksverket har gett ut en skrift om ”Dammar som samlar fosfor”, med information om hur man dimensionerar, utformar och underhåller dessa.

Fångdammstekniken kommer från Norge och Bioforsk har gett ute den norska ”manualen” Fangdammer for partikkelog fosforrensing. Den ger mer information för den som t.ex. ska projektera en fosfordamm.

SLU, Linköpings Universitet och Hushållningssällskapet har gett ut skriften Fånga fosforn – Dammar, filter och tvåstegsdiken.

Forskningen vid Bergaholm och Nybbledammen har nu publocerats i en doktorsavhandling från SLU. Läs mer på Greppa Närings hemsida.

Nu finns forskningsresultat från undersökning av fosfordamman vid Bergaholm publocerade i en vetenspaklig artikel: Phosphorus Retention in a Newly Constructed Wetland. Receiving Agricultural Tile Drainage Water. Pia Kynkäänniemi, Barbro Ulén, Gunnar Torstensson and Karin S. Tonderski. Journal of Environmental Quality 2013 42: 2: 596-605

Andra litteraturtips

Handbok våtmarksbyggareHushållningssällskapet i Halland har gett ut tre utmärkta böcker om våtmarker:

  • Praktisk handbok för våtmarksbyggare
  • Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet – förbättringar och skötsel
  • Fågelvåtmarker och våtmarksfåglar

Praktisk handbok för våtmarksbyggare finns nu i en ny, omarbetad upplaga. Det är Peter Feuerbach som har uppdaterat och lagt till en del information i boken. Böckerna som är gratis (endast portokostnad) kan beställas via hemsidan www.wetlands.se under ”Våra publikationer”. Praktisk handbok för våtmarksbyggare kan också laddas ner som pdf här.

Bra information om hur man rensar diken på ett miljömässigt riktigt sätt finns i skriften Miljöhänsyn vid dikesrensningar.

Under åren 1993-2002 undersöktes växtnäringsavskiljningen i Skånska dammar i Höje å projektet och Kävlingeå-projektet. Läs om resultaten i Dammar som reningsverk – Mätningar av näringsämnesreduktionen i nyanlagda dammar 1993-2002.  Ekologgruppen Maj 2003.