Välkommen till Våtmarksguiden!

Här hittar du kunskap och inspiration som rör våtmarker och dammar, det kan gälla allt från anläggning, skötsel och mervärden för dagvattendammar i urbana miljöer och våtmarker för mångfald och rening i jordbrukslandskapet.

Under perioden 2019-2021 drivs ett kunskapsprojekt om skötsel av anlagda våtmarker och dammar. LOVA-medel har erhållits från länsstyrelsen i Uppsala län och många kommuner och organisationer deltar.

Jordbruksvåtmarker

har som huvudsyfte att avskilja näringsämnen i form av kväve och fosfor från vatten som rinner genom jordbrukslandskapet.

Read More

Dagvattendammar

är byggda för att rena regnvatten från framförallt hårdgjorda ytor och utjämna flödet till recipient.

Read More

Gäddvåtmarker

utformas för att svämma över på våren och därmed fungerar som ett lek- och uppväxtområde för gädda.

Read More

Meandring

av raka diken och åar förbättrar morfologin som därmed ökar vattendragets biologiska mångfald och vattenkvalitet.

Read More

Tvåstegsdiken

leder till lägre vattenhastigheter vid höga flöden samt mer yta där partiklar sedimenterar och näringsämnen tas upp.

Read More

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.