Mervärden

Öppna vattenreningsanläggningar har ofta stora värden för flora och fauna och även som närrekreationsområden. Man kan med relativt enkla medel genomföra skötselåtgärder som gynnar biologiska och upplevelsemässiga värden. Det är också viktigt att planera skötselåtgärderna så att biologiska och upplevelsemässiga värden inte skadas.

Fåglar
För fåglar som häckar i öppna vattenreningsanläggningar så är våren och försommaren den känsligaste perioden. Man bör därför bl.a. undvika att klippa slänter (där änder kan bygga sina bon) eller vegetation i dammar innan fåglarnas häckningssäsong är över. I praktiken innebär det att man ska undvika arbeten nära eller i vattnet fram till slutet av juni.

rorhona_svarthakedoppingRörhöna (t.v.) är en art som trivs bra i anlagda vatten. Svarthakedoppingen (t.h.) är idag vanligare i anlagda än i naturliga vatten.

Det finns enkla åtgärder man kan genomföra för att förbättra förutsättningarna för fåglar vid dammar. T.ex. kan man anlägga häckningsöar, vilket enkelt kan göras med flottar som täcks med jord och växter. Man kan också etablera fröproducerande växter utmed stränder och på grundpartier och slå flacka stränder för att undvika ett de växer igen.

Större vattensalamander
En skyddsvärd art som kan förekomma i dagvattendammar är större vattensalamander. Den är upptagen i EUs art- och habitatdirektiv och är fridlyst vilket medför att såväl fortplantningsområden, småvatten där arten påträffas, som viloplatser, landområden kring småvatten där arten påträffas, är skyddade.

Den större vattensalamandern leker i småvatten (t.ex. dammar) från slutet av april till slutet av maj eller början av juni. Äggläggningen sker på undervattensbladen av vattenväxter, t.ex. förgätmigej, nate och igelknopp (som växer på ca 20-60 cm djup). Äggen kläcks efter ca 2-3 veckor. Ungarna lever i vattnet under sommaren och vandrar upp på land från augusti ända in i november. De vuxna vattensalamandrarna uppehåller sig i vattenmiljön in i juni-juli, på vissa platser ännu längre.

För att undvika att skada arter som större vattensalamander och dess vanligare släkting mindre vattensalamander är det viktigt att tänka bl.a. på följande:

  • Undvik muddring och grävning i småvatten sommartid (under fortplantningssäsongen).
  • Undvik körning med tunga fordon och maskiner i eller invid småvatten.
  • Undvik användning av bekämpningsmedel eller andra giftiga ämnen som kan läcka till vattenmiljön.
  • Se till att vårda naturliga miljöer i närheten av dammen som gräsmarker, skogsdungar, buskmarker och stenrösen som kan fungera som övervintringsområden.
  • Vattnet ska ligga öppet och solbelyst, så att det värms upp snabbt på våren.

När det gäller större insatser som t.ex. rensning av sediment så bör detta helst genomföras under senhösten när både fåglar och groddjur (dit salamandrarna hör) har lämnat dammen.

Rekreation
Oavsett om dagvattendammar ligger i urbana områden eller i naturområden så har dammen och dess omgivningar ofta ett värde som rekreationsområde. Dammarna kan erbjuda möjligheter att få se våtmarksfåglar på nära håll, att njuta av en öppen vattenspegel eller av de växter som finns vid anläggningen.

rekreation

fackelblomsterBlommande växter som fackelblomster gör dammen mer tilltalande, utan att det påverkar reningsfunktionen på ett negativt sätt.

Välskött intryck
Om anläggningen används för rekreation bör man fokusera skötselåtgärderna på sådant som ger anläggningen ett välskött intryck. Särskilt gäller detta underhåll av promenad- och cykelstråk, inklusive klippning av gräsytor i direkt anslutning till dessa. Det är också viktigt att underhålla bänkar, informationstavlor och soptunnor.

exempel_skotsel_1exempel_skotsel_2

Exempel på hur skötseln påverkar vattenkontakt och sikt. Önskas vattenkontakt eller kantvegetation som barriär? Illustration Sofia Eskilsdotter.

Buskar och träd
I dammar och våtmarker missgynnas de typiska våtmarksarterna om buskar och träd får växa upp. Ett skuggande träd- och buskskikt gör att många växt- och djurarter minskar eller försvinner. Det blir för mörkt och temperaturen i vattnet blir för låg för att de ska trivas. Beskuggning av vattnet är i många fall också negativt för vattenreningen, då det försämrar förutsättningarna för utveckling av en bra vattenvegetation.

För många djur och växter är det dock positivt om det finns miljöer med träd och buskar relativt nära anslutning till dammen, i lägen där de inte skuggar vattnet. De kan fungera både som häckningsmiljöer (knipa häckar t.ex. i bohål eller holkar) och som övervintringsmiljöer.