Jordbruksvåtmarker

Jordbruksvåtmarker har som huvudsyfte att minska transporten av kväve och fosfor från jordbrukslandskapet till sjöar, vattendrag och hav. Detta innebär att övergödningen minskar. En våtmark eller damm renar vatten genom att sedimentera jordpartiklar som innehåller fosfor samt genom att det finns växtlighet med bakterier som omvandlar kvävet i vattnet till kvävgas. Hur stor renande effekt en våtmark eller damm har beror bland annat på placering, utformning och mängden kväve eller fosfor som finns i vattnet.