Hebykräftan

Kräftorna kommer från flera olika bestånd som hålls åtskilda i de olika dammarna. De kan därmed användas som en genbank för den hotade flodkräftan. Bland annat finns kräftor från närliggande Örsundaån, samt flera olika Norrlandsstammar. De levereras i ”sumpar” som rymmer 500 kräftor.

Företaget Hebykräftan
Bo Andersson är kräftodlare och kräftkonsult. Han har bedrivit odlingen norr om Heby i cirka 20 år. Företaget Hebykräftan tillhandahåller hälsokontrollerade, könsmogna svenska flodkräftor för främst utsättning och till viss del konsumtion. Han har tio grävda dammar, från 400 till 2 000 kvadratmeter stora. I nio av dessa odlas flodkräftor, den tionde används som referens.

De första dammarna är anlagda genom grävning på torvmark för över 20 år sedan och sedan har antalet utökats. Allt som allt är vattenytan 1,2 ha, men den totala skötselytan är 2,5 ha. Alla massor har omfördelats internt, förutom den översta matjorden som körts undan och sålts/använts. Allt vatten kommer in i den översta dammen och går sedan via övriga dammar ut i stordiket.

Dammarnas vattennivå regleras med ett sinnrikt system med 200 mm rör som är tvådelade i utloppen för att kunna åstadkomma en häverteffekt för att tömma dammarna om behov finns. Inloppet till rören börjar på dammbotten. All nivåreglering sker manuellt av Bo utifrån erfarenhet och känsla.

Vattnet i dammarna kommer till största delen från närliggande jordbruksdiken. Därmed fungerar dammarna även som näringsfällor. I dammarna finns gott om liv utöver kräftorna, t.ex. mycket grodor och trollsländor. Också fåglar trivs i dammarna med häckande arter som sothöns, gräsand och knipa.

Kräftorna kommer från flera olika bestånd som hålls åtskilda i de olika dammarna. De kan därmed användas som en genbank för den hotade flodkräftan. Bland annat finns kräftor från närliggande Örsundaån, samt flera olika Norrlandsstammar. De levereras i ”sumpar” som rymmer 500 kräftor.

Vattennivån i alla dammarna regleras med 200 mm rör vars ände kan vridas och därmed ändra djupet. Vill man torrlägga dammarna så kan man med sughävertprincip pumpa ur vattnet från röret som mynnar på botten av våtmarken.

Hebykräftan vattenpestVattenpesten kom hit för 5-6 år sedan och täcker nu bottnarna i de flesta dammarna. I och med att den etablerade sig så ökade produktionen av kräftor till det dubbla.

Intresset för Flodkräftan ökar

Flodkräftan (Astacus astacus) är naturligt förekommande i Sverige men eftersom kräftpesten har slagit ut stora delar av beståndet klassas den som akut hotad på den svenska rödlistan. Kräftpesten sprids med sporer via den från Nordamerika införda signalkräftan. Då signalkräftan har ett visst immunförsvar mot kräftpesten kan den bära på sjukdomen utan att själv dö av den. Flyttas signalkräftor till ett vatten med flodkräftor sprids sjukdomen snabbt till flodkräftorna som på några veckor helt kan dö ut från vattnet. Flodkräftan är allätare och äter alltifrån vattenväxter och nedfallna löv till snäckor och döda fiskar.

På flera ställen runt om i Sverige odlas kräftor i anlagda dammar, både för husbehov och för försäljning. Om inte dammen är anlagd i direkt anslutning till ett vatten med signalkräftor går det bra att odla flodkräftor även i ett annars kräftpestdrabbat område.

Regler om utsättning
Utsättningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Syftet med tillståndsplikten är både att förhindra oönskad spridning av arter och stammar av fisk eller kräftor och att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Sedan förordningen om invasiva arter trädde i kraft får man inte längre odla signalkräfta då de klassas som en invasiv art. De inhemska flodkräftorna får man däremot odla. Sök alltid samråd med länsstyrelsen redan på planeringsstadiet.

Vad ska sättas ut? Yngel eller fullstora kräftor?
Bo säljer bara könsmogna, cirka 10 cm stora, kräftor eller rombärande honor. Det ger köparen tillgång till ett kräftbestånd som direkt kan börja föröka sig och ”skördas”. Bo tycker att det är mycket ärligare än att sälja bara yngel, där överlevnaden ofta är mycket dålig – någon procent överlever.

”Det är viktigt att köparen får snabba resultat”, säger Bo om varför han säljer endats fullvuxna kräftor. De sätts ut i september-oktober.

KräftaFlodkräfta klar för leverans.

Bo med KräftaBo med en av sina flodkräftor som snart ska levereras till kund.

Så utformas en bra kräftvåtmark

En kräftodlingsdamm bör ha både grundare och djupare partier. På vintern kan kräftorna uppehålla sig i de djupare, ofrysta delarna av dammen, och på sommaren kan de uppehålla sig i de grundare och varmare delarna. Kräftorna behöver fast botten och någonstans att gömma sig, så dammen bör förses med gömslen. Dessa kan till exempel utgöras av grova stenar, tegelpannor eller död ved. Är dammen anlagd på en lerig botten kan kräftorna också gräva sina egna gömslen.

Bo Anderssons tips för att få kräftor att trivas
”Den största utmaningen är att hålla syrehalten tillräckligt hög under hela året. Dammen bör ha en djuphåla på minst 2 meter. På vintern, när isen ligger som ett lock över dammen, är syrehalten som lägst.” Bo håller syrehalten uppe genom luftning. Genom att mäta syrehalten på vintern så kan man bedöma om den är tillräcklig för kräftor eller inte. Vattnet bör hålla minst 2 mg/l hela vintern. Om syrehalten är för låg måste vattnet syresättas. Syresättningen bör hållas igång hela isläggningsperioden.

”Rikligt med gömslen – kräftorna behöver skydd mot rovdjur av olika slag. Gammalt tegel, risvasar av granplantor/buskar, stenar m.m. är bra”. I Hebykräftans dammar används en kombination av gammalt tegel och natursten. Normalt sett, i vilt tillstånd, stannar ynglen en tid kring mamman som sedan börjar kannibalisera på dem, och då är det viktigt att de kan gömma sig och hitta bra skydd.

”Vattnet får inte heller vara för surt och kalciumhalten måste vara tillräckligt hög för att kräftan ska trivas”.

TegelBo lägger i 5-6 ton tegel på olika djup i sina dammar. Teglet fås från det närliggande tegelbruket i Vittinge. Teglet är en förutsättning för att skapa skydd åt de små kräftorna.

LuftningLuftning och syresättning av vattnet är mycket viktig för kräftorna. Bo kör pumparna regelbundet, vid behov även under sommartid. 

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Bo Andersson
Anläggningsår: 1998-2005
Areal: 1,2 ha vatten, 2,5 ha skötselområde.
Antal vatten: 10 st, från 400 till 2000 kvadratmeter.
Ekonomi: Stora mängder massor har omflyttats internt och del matjord har sålts.
Skötsel: Årlig slåtter av kantzoner/vägar inom området. Aktiv nivåreglering och luftning av dammarna.

HITTA HIT

Kontakta Bo innan besöket.

Hebykräftan