Malsättrasjön

malsattra_norrDen grundare norra delen av våtmarken har en i stort sett öppen vattenspegel…

malsattra_soder… liksom den lite djupare, södra delen av våtmarken.

Mycket våtmark för pengarna

– ”Den är som en riktig sjö”, säger Ulf Dietrichsson, jägmästare och VD, om den senaste av de anlagda våtmarkerna på Hargs bruk. Här, mitt i skogslandet vid Nordupplands kust, har man skapat en nästan 20 ha stor våtmark. Man har helt enkelt låtit ett helt åkermarksskifte svämma över och bli våtmark. De har använt sina erfarenheter av flera tidigare anlagda vatten på egendomen när de planerade våtmarken. De kallar den också för Malsättrasjön just för att den är så stor. På Hargs bruks marker finns redan uppemot 60 ha anlagda våtmarker. Nu har man i stort sett inga lämpliga platser kvar att göra våtmark på.

Att man fått mycket våtmark för pengarna är verkligen fallet här. Med enbart en kort dammvall på dryga 50-talet meter och en handfull grävda öar så har man alltså lyckats skapa 20 ha fina fågelmiljöer. Vattendjupet ligger på 1-2 meter över de största delarna, men stora ytor i norr är grundare.

– Dämningen gör att våtmarken smälter in bra i landskapet, säger Andreas Augustsson, viltmästare på Harg.

KaveldunLängs våtmarkens kanter växer tätt med kaveldun, innan skogen tar vid.

Död vedDen döda ved som skapades vid anläggningen är bra miljöer för hackspettar.

Enkel anläggning som nästan inte kräver någon skötsel

Vallen och öarna de enda grävningarna som behövts
Våtmarken anlades 2006 genom en enkel dämning i södra änden, med hjälp av en 50 m lång dammvall. Det finns inga bräddavlopp, utan munken klarar även högvattennivåerna. Långsmala öar har grävts upp upp på flera ställen som häckningsöar och som passage över våtmarken så man kan ta sig runt våtmarken lättare.

KorvöarEn av de långsmala öarna som anlagts.

Hittills har inga skötselåtgärder behövts
Vattendjupet pendlar mellan en halvmeter i norr till upp till två meters djup i de södra delarna. I de gamla dikessystemen blir det däremot djupare nivåer, över två meters djup.

Hargs bruk har hittills låtit våtmarken vara orörd. Man har inte ändrat vattennivåerna under säsongen utan hållit en konstant vattennivå. Marken var vall innan vilket hjälper till att hindra igenväxning av kaveldun. Det är ett tips som Ulf ger, att hellre ha vallbeväxt mark än plöjd/skördad spannmål på området innan man släpper på vattnet. Det verkar som om kaveldun har svårare att få fäste då. Dessutom är det relativt näringsfattigt vatten som rinner till, vilket också minskar igenväxningstakten.

Naturliga skärGamla åkerholmar och berghällar blir nu naturliga skär där fåglarna trivs.

Ovanliga besökare: Vitögd dykand

Redan andra året, i april, damp två vitögda dykänder ner här. Det är de första fynden i Uppland. Det var Ulfs bror, Wilhelm, som fann de bägge rara besökarna när han besökte våtmarken. Mängder av fågelskådare letade sig ut veckorna som följde. Arten har bara setts ett femtiotal gånger i Sverige, vilket är ett av många exempel på den dragningskraft nyanlagda vatten har på fåglar.

Andra fåglar som häckar här är knipa, gräsand, kricka, vigg och häger. Havsörnen kommer ofta på besök. Stora mängder vilda änder rastar här vår och höst, utöver de som Harg själva sätter ut.

Vitögd dykandVitögd dykand i Malsättrasjön. 2007.
Foto: Petter Haldén

kaveldunsruggarSpridda kaveldunsruggar ger bra skydd åt änderna.

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Hargs Bruk AB och Nils Eriksson, Ruddun.
Anläggningsår: 2006
Areal: Cirka 20 ha
Avrinningsområde: Mestadels skogsmarker
Skötsel: Ingen hittills
Kostnad: Runt 100 000 kr
Lokalnamn på Artportalen: Nyländadammen alt Malsättrasjön

HITTA HIT

Kör söderut från Harg, längs R 76, mot Norrtälje. Ta in vid Sanda gård vid skylt ”Malsättra 4”. Parkera längs vägen som passerar förbi den södra delen av våtmarken, sen går det att gå runt våtmarken och över passager som byggts på en del ställen.