Wäsby våtmark

wasby-damm-1-panoDamm 1. Hårt betestryck runtom med hästar som håller rent.

Smart lösning med tre dammar utnyttjar landskapet bra

År 2005 fick Claes Tamm tillbaks ett cirka 14 ha stort betesområde, då arrendatorn blev orolig för stödrätter. Claes som inte ville skaffa egna djur, kom då igång med tanken på våtmarker istället. Claes hade från början tänkt sig en damm, men då begränsades arealen av grannfastigheten som gör att den bortre dammen inte kunde få så mycket högre vattennivå.

Nu anlades tre separata dammar, av vilka de två första ligger 1,5 m högre än damm tre. På så vis kunde en mycket större vattenspegel fås. Förutom grävning av två dammvallar behövde en mindre väg mellan första och andra dammen höjas upp. En merkostnad blev förstås att tre munkar behövde installeras, en i varje damm. Vattenregleringen sker i den andra dammens munk som då styr vattennivån i damm 1 och 2 samtidigt. Lösningen med tre dammar gör att de smälter in väldigt fint i omgivningen och känns naturliga.

wasby-damm2-panoDamm 2. Här sker vattenreglering av de bägge övre dammarna samtidigt.

wasby-damm-3-panoramaDamm 3. En dammvall har grävts längs hela bortre kanten mot skogen.


Unghingstar snaggar markerna runt våtmarken
Claes hade tur som hittade en arrendator med hingstar som ingen annan ville ta emot. De anses vara lite svårhanterliga som betesdjur, så hästägarna blev glada att dem fick beta här. Claes är helnöjd med hästarnas jobb så här långt. Betestrycket styrs medvetet så att första dammen betas hårdare än den andra dammen. Runt den tredje dammen betas det inte alls. Det här skapar tre dammar med olika karaktär. Det verkar även änderna uppskatta som rör sig mellan dammarna.

DSC07223

Runt den första dammen är det helt kortbetad redan till midsommar. Hästarna tar nästan allt, även arter som veketåg som normalt sett anses vara svåra att få djur att beta.

Kring den andra dammen blir kaveldun och annan skyddande vegetation kvar. Hit kommer hästarna endast en period efter midsommar, vilket gör marken mer ”slåtterängslik”. Ännu mer blir det kring den helt obetade tredje dammen, som inte betas alls.

wasby_damm2

Övrig skötsel
Claes sänker av tre brädor innan våravsmältningen för att kunna ta emot vårflödet. I övrigt sker inga övriga vattennivåändringar under säsongen, Claes törs inte sänka av för då är det svårt att få upp nivån igen.

wasby_tiggarranunkelDet enda hästarna inte betar är tiggarranunkeln, en lätt giftig smörblommesläkting. Nedan ses stora ruggar som lämnats kvar.

wasby_damm1bete

Fåglar och grodor trivs
Anmärkningsvärt är att i varje enskild damm hävdar ett par svarthakedopping revir. Det är helt klart en av småvattnets karaktärsarter. Sothöns, knipa, kricka, vigg och kanadagås är några av häckande fåglar.

andungarNågra utsatta andungarna. Ett år bet en kanadagås ihjäl hälften samma dag som de föddes.

Vegetationen består mest av kaveldun i kanterna runt de två nedre dammarna, runt den första dammen är det kortbetat ända fram. Slående är den rika undervattensväxtligheten med slingor, pilört, natar (gräs- och rostnate) och andmat. Claes har till och med försökt vincha bort en flytbladsväxt i den första dammen för att det var så tätt.

vasby_damm3Där det inte betas står kaveldunen tätt längs kanterna.

wasby_grodorTusentals smågrodor på väg upp från de grunda dammarna.

Solbelysta grunda vatten brukar alltid locka grodor till sig eftersom de snabbt blir varma på våren. Här finns också ädellövskogar att ta skydd i under året också, vilket grodorna uppskattar.

Ta dig tid att njuta
– ”Jag hinner inte vara här uppe så mycket som jag vill”, säger Claes.

Att ta sig tid för att njuta av det man åstadkommit är viktigt tycker Claes, även om han alltså själv inte hinner följa livet i våtmarkerna så noga.

-”Var noggrann vid avvägningen innan”, tillägger Claes. Den kan göra att nya idéer uppstår. Claes har även gett råd till andra lantbrukare när de vill anlägga våtmarker.

-”Våga satsa på hästar som betesdjur. Rätt använda, gör de nytta”, avslutar Claes.

Se till att tillrinningen är god
Det största problemet för Claes är att det vatten som rinner in i dammarna inte räcker till. Den första dammen har minst tillrinning, och här blir vattnet stillastående på sommaren.

Claes för en ständig kamp att behålla vattennivån under långa torrperioder. Det stillastående vattnet leder till att andmat och flytbladsväxter breder ut sig över vattenytan. Ibland har änderna svårt att simma omkring bland växttäcket.

wasby_andmat_narbildAndmat breder lätt ut sig i stillastående vatten.

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Claes Tamm
Anläggningsår: 2005
Areal: 7,5 ha vattenyta, uppdelat på 3 dammar. Totalt berörs 14 ha mark inräknat betesmark.
Skötselbidrag: Ja
Skötsel: Bete med häst, aktiv vattennivåreglering.
Anläggningsteknik: Grävt dammvall, satt i 3 munkar.
Kostnad: 210 000 kr, varav 90 % i stöd.

HITTA HIT

Våtmarkerna ligger norr om Wäsby gård. Kör in på grusväg 1 km väster om gården. Står ”Hyttan” på skylten. Det finns flera parkeringsmöjligheter längs grusvägen som passerar våtmarkerna.

Kontakta Claes innan besök.