Lilla Rickeby våtmark

Utmed Rickebyån strax norr om Arlanda har Lars Odenrick förverkligat en dröm. På ett område som tidigare var vallodling på mulljord finns nu en ca 3 ha stor grävd våtmark som sväller till nästan 10 hektar under perioder med högt flöde i ån. Våtmarken delas med Lundby gård, som äger de låglänta betesmarker som översvämmas under våren.

RickebyintroSören Eriksson och Lars Odenrick blickar ut över den nedre delen av Lilla Rickeby våtmark.

Lilla Rickeby våtmark ligger relativt högt upp i ett stort avrinningsområde som också är ett omfattande dikningsföretag, Svartsjöns sjösänkningsföretag av år 1944. Våtmarkens läge högt upp i avrinningsområdet, med en stor andel skogsmark, gör att funktionen som växtnäringsfälla inte blir så stor. Men eftersom våtmarken fungerar som en effektiv flödesutjämnare så minskar erosionen på dikesslänterna nedströms. Våtmarken bidrar därför till att minska näringsförlusterna från de lätteroderad organiska jordarna i området.

”Det har varit många turer innan anläggningen äntligen stod klar” berättar Lars. ”Inte minst allt arbete kring miljödomen och hanteringen av enorma mängder överskottsmassor. Men till sist blev det riktigt lyckat”.

Bäverproblem
Kring årsskiftet 2019/2020 etablerade sig bävrar vid våtmarken som skapade en hel del problem. Vid utloppet hade de täppt igen inloppsröret till munken och därmed höjt vattennivån i våtmarken med cirka 20 cm. De hade även byggt en bäverhydda och bohålor vid munken i dammvallen samt fällt yngre björkar i närheten av våtmarken.

Från början var planen att anlägga en ca 2 ha stor våtmark enbart på Lars Odenricks marker. För att inte komma i konflikt med dikningsföretaget skulle våtmarken anläggas parallellt med Rickebyån. Vatten skulle ledas in från ån och tillbaks via diken och en tät vall skulle anläggas mot Lundbys låglänta marker i öster.

När entreprenören lämnade offert visade det sig att kostnaden hamnade på över 700 000 kr och eftersom bidragstaket var 100 000 kr per hektar, så hade Lars blivit tvungen att skjuta till en halv miljon ur egen ficka. Våtmarksplanerna hamnade därför på hyllan ett tag.

”Våtmarkskonsulten jag anlitade hade tidigare föreslagit att jag skulle ta kontakt med grannen för att diskutera en gemensam större våtmark, som delvis skulle vara dämd” berättar Lars. ”När jag väl gjorde det visade det sig att han var mycket positiv till idén”. Ett nytt förslag togs fram, med en grävd del på Lars mark som omfattade ca 3 ha och därtill 6-7 ha tidvis överdämda strandbetesmarker på Lundby. ”Det nya förslaget innebar att vi hade nästa 10 ha stödberättigad våtmark till en anläggningskostnad som inte var högre än för det ursprungliga förslaget”.

Eftersom våtmarken skulle grävas ända ut till Rickebyån i väster och Lundbydiket i öster, diken som båda ingick i dikningsföretaget, så krävdes en miljödom för att ändra på företaget. ”Att gå till domstol kändes inledningsvis som en stor sak, men i praktiken var det i sammanhanget en ganska enkel och heller inte så dyr process”, berättar Lars. ”Det stora jobbet var att samla in medgivande från de övriga 17 delägarna i företaget.” Lars tog hjälp av konsulten med att ta fram en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning. ”När jag väl fick det positiva domstolsbeslutet kändes det tryggt att kunna börja bygga en anläggning som alla parter godkänt”.

RickebymkbTill miljödomsansökan togs en teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning fram.

Man kan säga att fastighetsägarna på Lilla Rickeby och Lundby har både gemensamma och egna mål för våtmarken. Gemensamt vill man ha en fågelrik våtmark med höga naturvärden. På Rickebys marker vill Lars hålla den ca 1 m djupa och 3 ha stora vattenytan tillräckligt fri från vegetation så att man får en ”sjökänsla”. På Lundby vill man kunna beta hela strandängen under hög- och sensommar, för att den inte ska växa igen.

RickebyPå den södra stranden ligger resterna av föregånde års slåtter kvar. Nästan hela den öppna vattenspegeln på bilden täcktes före slåtterna av en gles matta av sjösäv.

Sommaren 2009 var den öppna vattenspegeln så gott som täckt av sjösäv. Lars tog då in en entreprenör som under en dag klippte hela ytan med en amfibiegående klippbåt. ”Sjösäven bildar ju inte alls så täta bestånd som till exempel kaveldun, men när det blev så mycket som här så fick man ingen utblick över våtmarken”, berättar Lars. Klippningen gjordes efter våtmarksfåglarnas häckningssäsong, dels för för att inte störa och förstöra bon och dels därför att fåglarna gynnas av vegetationen som de kan gömma sig i.

Det finns väldigt lite kavledun i våtmarken, något som antagligen beror på att att bottenytorna nästan direkt täcktes med vatten efter schakten. ”I och med att vi grävde i blöt mark så kom vi ner under grundvattenytan” berättar Lars. Frön av bredkaveldun flyter och kunde därför inte etablera sig på de vattendränkta bottnarna. ”Jag fick också rådet att plocka bort alla skott av bredkaveldun utmed stränderna den första våren, något som jag gjorde. Det har säkert också bidragit till att den inte etablerat sig”.

Rickeby strandängDen flacka strandängen på Lundbys mark blir en ca 6 ha stor våtmark under våren. En bit in i maj (bilden) finns det bara vatten kvar i de låglänta delarna av området.

På Lundbys marker betar nötkreatur, ett 50-tal köttdjur. För att de ska kunna komma ut på hela ytan framåt högsommaren behöver nivån sänkas i våtmarken. Det har inte varit helt lätt att enas om lämpliga nivåer under sommaren. Lars har varit rädd att för låg nivå ska leda till att bredkaveldun etablerar sig i de grundare delarna av den öppna vattenspegeln. Men nu har de båda markägarna enats om en lämplig regleringsstrategi. När delar av vattenspeglen har torrlagts under högsommaren har de blottlagda bottnarna lockat till sig många rastande vadare som påbörjar höstflytten redan i juli.

Våtmarken är fågelrik, framförallt är det de översvämmade betesmarkerna som lockar hit stora mängder flyttande vadare, änder, tranor och gäss. Häckande änder är bland annat gräsand, kricka och knipa. Smådopping har också observerats.

Ett problem som finns är att sorken gräver gångar i dämningsvallen under snötäcket på vintern. För att komma tillrätta med det så rekommenderas att man att klipper vallen flera gånger per säsong så att ett isolerande grästäcke inte bildas.

Rickeby sorkhålDet höga gräset på dämningsvallen har fungerat som isolering under vintern. Här har sorkarna trivts och gjort gångar som i värsta fall kan leda till läckage.

Åker- och betesmarken som nu är våtmark avvattnades tidigare via två parallella diken som båda ingick i dikningsföretaget. Det östra diket, Lundbydiket, som också är gräns mellan Lilla Rickeby och Lundby låg på en lägre nivå än det västra diket, Rickebyån. ”Tanken var att våtmarkens vattenyta skulle följa nivån i Rickebyån” berättar Lars. ”Därför var vi tvungna att dämma i det östra diket”. Eftersom det östra diket skulle förlora sin dränerande funktion så ansökte man till miljödomstolen om att diket skulle utgå ur företaget på den sträcka där det hamnade i våtmarken.

RickebyvallVallen som dämmer mot söder. Till vänster om vallen syns det djupare vatten som skapades där schaktmassor togs till vallen. Vallen har mycket flacka slänter, framförallt på den högra sidan för att den ska smälta in i landskapet och för att det ska vara möjligt att putsa hela slänten med traktor.

Det stora arbetet för entreprenören var att shackta bort ca 1 meter mulljord på en ca 3 ha stor yta, på det som skulle bli en permanent öppen vattenspegel på Lars fastighet. Lars berättar att ”bärigheten var så dålig att entreprenören fick använda sig av små bandgående dumprar för att få bort massorna. Jorden lade vi upp i högar intill våtmarken. Det blev enorma mängder. Mulljorden har vi sedan successivt sålt av för matjordstillverkning, vilket delvis har finansierat våtmarken.”

För att det ska vara möjligt att rensa Rickbyån även i framtiden så behölls den västra dikeskanten intakt. Det har inneburit att våtmarken fått en rak och relativt brant strand på denna sida. ”På den östra sidan mot Lundbys betesmark ville vi däremot få en flackare strand” säger Lars, ”så där släntade grävmaskinisten ner Lundbydikets gamla dikeskant och gjorde den lite mer slingrande.”

I söder anlades en dämningsvall tvärs över Lundbydiket. Eftersom det var svårt att hitta lera i området så byggdes vallen till stor del av mulljord som täcktes med lera, för att förhindra att mulljorden skulle oxidera och sjunka ihop. Man lade också en vertikl tätskärm i vallen, en 0,5 mm tjock platsduk, för att förhindra läckage. ”Trots att vi lade lera på toppen så hade vallen sjunkit nästan en halv meter efter några år, så entreprenören fick komma tillbaka och fylla på med massor på vallen. Då hade vi lermassor liggande som vi körde dit” berättar Lars. I vallen finns också en reglerbrunn, en munk i plast, så att vatten kan släppas till Lundbydiket vid högflöden. Tack vare munken kan man också sänka ner hela våtmarken om man behöver göra restaureringsåtgärder.

RickebysektionRitning (sektion) på dämningsvallen med reglermunk.

Igentäppta rör
I våtmarken har bävrar har täppt igen inloppsröret till munken med grenar, kvistar och en del stenar och lera, vilket innebär att våtmarkens vattennivå inte går att reglera i munken utan vattennivån hålls högre än tänkt och allt vatten bräddar förbi våtmarken. För att lösa detta rensades inloppet till röret med hjälp av en amfibiegående Truxor med en arm och gripklo. När röret hade rensats behövde det skyddas mot att bli igentäppt igen. Bävrar är snabba med att bygga och täppa igen ”läckor” så röret behöver skyddas samma dag som rensningen utförs för att undvika att behöva göra om rensningen. Röret skyddes genom att en nätbur sattes runt inloppet till röret. Nätburen behöver vara tillräckligt stor för att bävrarna ska tycka att det är för svårt att täppa igen nätet och helst ha en botten då bävrarna annars kan gräva sig under nätet. Nätburen kan byggas av armeringsnät med mindre maskor (rotnät/spackelnät), eller av ett stängselnät med grövre tråd. Maskorna får inte vara större än 15 cm för att bävrarna inte ska ta sig genom maskorna. Undvik även för små maskor som kan sättas igen av småkvistar, löv med mera. I Lilla Rickeby användes färdiga gabionburar (stenkorgar) där ett hål togs upp i buren och röret fördes in och sattes fast i buren, se bilden nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabionbur

Skiss på hur en bur kan se ut som placeras vid rörets inlopp. (Skiss: Mike Callahan, Owner Beaver Solutions LLC).

 

 

 

 

 

 

 


Rensning kring inloppsröret till munken som sats igen av bävrar. En amfibiegående Truxor med en arm och klo användes för uppdraget.

Grävning av hålor i dammvallen
Bohålor och gångar har grävts av bävrarna i dammvallen och därmed skapat hål i vallen. För att förhindra att bävrarna gräver sönder vallen kan den byggas på nedströms med extra massor. Innan massorna läggs dit placeras ett armeringsnät vertikalt i vallen för att förhindra bävrarnas fortsatta grävande. När man anlägger en våtmark och det finns bävrar i närheten är det en enkel försiktighetsåtgärd att placera armeringsnät i den centrala delen av vallen redan vid anläggningen.

 

 

 

 

 

 


Ett hål i vallen där bävrar grävt gångar och bohålor så att marken har underminerats.

Fällning av träd
Bävrarna har fällt ungbjörk i närheten av våtmarken. Bävrar kan ta sig upp på land ett par hundra meter från vattenbrynet i jakt på träd. Vintertid kommer bävrarna att fortsätta fälla träd som föda, men när våren och sommaren kommer går de över till mark- och vattenvegetation som föda. För att stoppa bävrarna från att fälla träd kan områden med träd stängslas in. Stängslet behöver inte vara mer än 70–80 cm högt då bävrar inte är så bra på att hoppa eller klättra. De kan däremot gräva sig under stängsel eller ta sig in genom öppningar i stängslet. Det är därför viktigt att se till att underkanten av stängslet är fastsatt i marken genom att grävas ner underkanten av nätet cirka 20 cm eller genom att sätta fast en horisontell nätremsa (cirka 50 cm bred) på marken på utsidan som viks ut som ett ”L”. Fårnät med maskor som inte är större än 15 cm bör hålla bävrar borta. Ett alternativ till fårnät är att sätta upp en eltråd på 30 cm höjd.

För att skydda större enstaka träd från att fällas kläs de in med nät från basen av trädet och 1 m upp på stammen så att bävrarna inte når upp att gnaga. För att inte näten ska skada träden lämnas ett extra varv med nät så att nätet kan justeras när trädet växer. Gräv även gärna ner stängslet en bit i marken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ett träd som har nätats in för att skyddas mot bävergnag. Nätet bör dock gå längre ner än vad det gör på denna bild.

Jakt och rivning av dämmen och hyddor
Markägare har rätt att skydda sin mark mot viltskador, om det inte går att motverka på annat sätt. I Stockholms län är bäverjakt tillåten under perioden 1 oktober till 10 maj, (datumen kan skilja sig åt något i olika län). Under jaktsäsongen kan markägare med jaktlicens eller en jägare med jaktarrende på marken skjuta så många bävrar som de anser att det finns behov av att skjuta. Om målet med jakten är att få bort eller minimera en population av bävrar på en lokal måste jakten pågå under en längre tid i ett större område, då nya bävrar annars riskerar att flytta i.

Borttagande av dämmen är tillåtet under 1 maj till 31 augusti i Stockholms län (datumen kan skilja sig åt något i olika län), under andra delar av året krävs det tillstånd från Länsstyrelsen. Dispens kan då sökas för att riva bäverdämmen om det finns risk för allvarlig skada. Bebodda bäverhyddor får aldrig tas bort utan tillstånd från Länsstyrelsen.

 

 

 

 

 


Bävrarna hade byggt en bäverhydda vid utloppet från våtmarken.

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Lars Odenrick
Anläggningsår: 2005
Areal: Ca 10 ha, varav ca 3 ha öppet vatten
Avrinningsområde: Ca 1400 ha, merparten skogsmark
Skötsel: Bete på grunda strandängar samt klippning av sjösäv
Skötselstöd: Ja
Lokalnamn på Artportlaen: Rickeby viltvatten, Odensala

HITTA HIT

Från Märsta, kör mot Odensala. Vid Odensala kyrka tag höger mot Långhundra. Efter 5 km ligger Lilla Rickeby söder om vägen (passera under E4:an).

Kontakta Lars Odenrick innan besöket.