Göksätters våtmark

Gammal sjö som återskapats genom dämning

Göksätter ligger i en långsmal dalgång nordväst om Nyköping, omgiven av ett skogsdominerat landskap. Våtmarken vid Göksätter är i princip en enkel anläggning, helt enkelt en dämning av dalgången.

Markägaren Bengt Sandström visar upp en gammal karta, ritad år 1900. Den visar att då var området också ett blött sankmarksområde. Redan hade viss utdikning ägt rum, för att kunna ta slåtter på markerna. All övrig mark brukades som åker. Den stora dikningen gjordes 1927-32, då området blev odlingsbart för spannmål. Det blev ett uppsving för gården som strax efter sänkningen byggde nytt stort boningshus, för sitt nya välstånd tack vare fina skördar.

Gamla kartor är guld värda när man anlägger våtmarker. Det blir oftast bäst resultat om man återskapar vatten där det en gång har funnits. De smälter in fint i landskapet och blir ofta betydligt billigare att anlägga. Bra kartmaterial finns att få tag på hos lantmäteriet (www.lantmateriet.se), antingen digitalt eller som papperskopia. Sverige har ett mycket gediget kartmaterial från äldre tider, med häradskartor (kring 1900) och skifteskartor (17-1800-tal) som man kan få inspiration av.

Samverkan mellan flera markägare

När våtmarken anlades behölls det gamla dikningsföretaget och andelarna i båtnaden är samma som nu i våtmarken. Bengt har den största andelen och ansvarar även för drift och underhåll. Bengt har tack vare våtmarken fått en ”sjötomt”, då bostadshuset ligger alldeles ovanför våtmarken.

goksatter_karta

goksatter_farsidanBeteskombination av får och gäss verkar effektivt här.

Mer fågelvatten än växtnäringsfälla
Då avrinningsområdet utgörs av skogsmark, är våtmarken mer ett fågelvatten än en bra växtnäringsfälla. Djupet pendlar från 3-4 m djup i vissa delar, till vidsträckta grundare delar på mindre än en meters djup. Fiskmåsen håller till ute på den lilla ön och fisktärna och svarthakedopping häckar i våtmarken. Sjöns karaktärsfågel är grågåsen som verkligen trivs här. Det finns hundratals gäss, säkert 30-50 familjer med ungar, plus ett antal icke häckande gäss. Varje kväll bjuds Bengt på ett skådespel när de kommer upp i slänten nedanför hans hus och betar.

”–De har ståplats, så trångt är det”, säger Bengt. Enligt honom så har det tyvärr skett en viss nedgång bland änderna igen. I början var de här hela sommaren, men nu mer vår och höst.

Nu i år har skrattmåsen kommit tillbaks, tack vare att nya grundare områden som kommit upp över ytan. Det gynnar övriga arter också. Havsörn och ormvråk kommer dagligen och jagar gäss och änder.

goksatter_gasbeteSå här kortsnaggat kan det bli med enbart gåsbete.

Anläggningsteknisk finess sparade mycket pengar
Tack vare idéer från våtmarksexperter har man kopplat på munken i det befintliga dräneringssystemet. Bengt är mycket nöjd med rådgivningen och råder andra att ”lita på experterna” och att hitta en bra entreprenör för installationen.

Munken installerades ett 40-tal meter in på det gamla befintliga kulvertsystemet. Man förde in en liten kamera i dräneringsröret för att se om det fanns några läckor. Hittills så har systemet fungerat bra, och det finns inga tendenser på att rören läcker. Munken är 1200 mm stor och 5,60 m djup. Det finns även en stege på insidan vilket är bra ur säkerhetssynpunkt. Genom att sätta munken här slapp man gräva en ny lång dammvall, vilket sparade in mycket pengar. Ett bräddavlopp har gjorts i det befintliga dikesavloppet nedanför brunnen. Vallen och munken gör att vattennivån har blivit 3,5 – 4 m högre än tidigare. Det finns möjlighet för ytterligare en halvmeters höjning om det behövs.

goksatter_munkTänk på säkerheten! En stege har installerats i munken, som är 5,60 m djup. Här syns också att vattennivån normalt sett ligger högre, då två plankor har tagits bort till i år.

goksatter_braddavloppBräddavloppet ligger i det gamla diket.

goksatter_avloppMunken sitter i det gamla kulvertsystemet.

Sänkning av vattennivån blev ett lyft

Problem med att få till skyddande vegetation
Bengt fick en plan för att utveckla viltbiotoper i och runt våtmarken, och har hunnit göra en del planteringar av växter, dock inte allt som föreslogs. Bengt ser det som ett stort problem att få till en skyddande vattenvegetation. Det finns nästan inga vassruggar, kaveldunspartier, starrmader eller videuppslag i sjön. Örnar och vråkar har lätt att komma hit och få sig ett skrovmål i form av andungar och gässlingar. Gässen går ogärna upp i omgivande granskog för att ta skydd. Dessutom är det långt dit, när de ligger oskyddade ute på den öppna vattenspegeln. Bristen på vegetation kan delvis bero på att vattendjupet är för stort, och att ingen etablering hann ske innan vattnet släpptes på heller.

Sänkning av vattennivån ett lyft
Nu i år har Bengt sänkt vattennivån med 30-40 cm så att ett par grunda partier har kommit upp över ytan igen. På ett av dessa, där det växte granskog innan våtmarken anlades, bygger skrattmåsar bon på stubbarna och tuvorna. Förhoppningsvis kommer det att bli en fin vegetation i området kring granstubbarna. Räcker inte sänkningen så kanske man får sänka ytterligare en planka vid dämmet för att få till lite växtetablering här. När väl veketåg, kaveldun, sjösäv och starr har etablerats så kommer det gå att höja och sänka ett par dm upp och ner utan att ”ta kål ” på växterna igen.

Sänkningen av vattnet har gjort att många små holmar har dykt upp vilket gynnar häckande fåglar som får vara ifred för hungriga rävar. I år har en enorm ökning av häckande tofsvipor skett, och Bengt såg flockar på uppemot 250-300 fåglar då han putsade marken runt våtmarken i juli. Tidigare har det varit några tiotal fåglar här bara.

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Bengt Sandström (största arelen av våtmarken), Klas Norrby, Lars Adolfsson och Bengt Andersson.
Anläggningsår: 2004
Areal: Drygt 30 ha vattenspegel
Kostnad: Cirka 300 000 kr, varav 90 % i stöd.
Skötsel: Bete med får kring delar av våtmarken.
Skötselbidrag: Ja
Teknik: Enbart dämd
Avrinningsområde: Cirka 350 ha, mestadels skogsmark.
Övrigt: En naturlig ö

HITTA HIT

Väg 53 Norrut från Nyköping i 10 km. Sväng höger (mot Runtuna). Kör 2 km sen sväng vid skylt med Göksätter 2. Kör tills vägen tar slut så kommer du till gården.

Kontakta Bengt innan besök.