Gorsingeholms våtmark

På den stora jordbruksslätten söder om Strängnäs har Ove Sjöberg anlagt en 3 ha stor våtmark som tar emot vatten från ett 1600 ha stort avrinningsområde.

År 2009 anlade Ove våtmarken, ”det känns bra att ligga före Vattendirektivet som kommer” säger Ove. Området där våtmarken nu ligger var mycket svårbrukad och bestod mest av sly. Ove säger att ”våtmarken nu fungerar som buffertmagasin mot översvämningar och den klarar högflöden mycket bra”. Våtmarken bidrar därmed indirekt till att omkringliggande mark kan vara mer produktiv eftersom det uppstår färre tillfällen med översvämmade skiften.

Våtmarken har snabbt blivit ett populärt tillhåll för både fåglar och människor berättar Ove Sjöberg, och säger att fågelskådare ofta besöker platsen. På våren 2010 sågs bland annat den utrotningshotade Mindre Hackspetten vid våtmarken.

GorsingeholmsavsparvI buskmarkerna väster om våtmarken trivs sävsparven, på bilden en hane.

Våtmarken är relativt djup, vid anläggandet grävdes det ca 1,5 meter djupt över större delen av området. Det blev mycket stora massor jord eftersom hela området är drygt 3 ha. Dessa jordmassor användes till att fylla ut låglänt mark, som först kalkats upp. Detta innebar mycket arbete för Ove.

En viktig åtgärd för att underlätta för våtmarksanläggandet var att kanalen nedströms våtmarksområdet bräddades vilket kommunen bekostade. Kanalen håller tidvis samma nivå som Mälaren nu. Ett problem tycker Ove, är att kanalen behöver rensas relativt ofta för att den inte ska växa igen, rensningen beställer han från en entreprenör.

Ove har som plan att stängsla våtmarksområdet och låta beta det med sina egna djur. Just nu putsar han området själv.


Vad har hänt tre år efter starten?

Som bilden ovan visar har våtmarken efter tre år fortfarande en helt öppen vattenspegel, mycket tack vare sitt relativt stora djup. Det finns i princip ingen övervattensvegetation alls ute i våtmarken. Enda undantaget är små ruggar av flytbladsväxter som börjar etablera sig. Längs kanterna växer lite bladvass och unga alar skjuter upp. Alarna kommer åtgärdas innan de växer sig för stora. På den lill ön finns videbuskage.

Något par änder häckar, liksom gulärla, ängspiplärka, tofsvipa och buskskvätta som nyttjar närområdena runt själva våtmarken. Men tyvärr har det inte blivit några stora antal häckande änder i våtmarken, troligen för att det är för öppet. Det finns ingen “mosaik” av olika miljöer här.

Nu är den tidigare blöta och svårodlade marken runtom utfylld, täckdikad och färdig för att odla igen.

Troligen en mycket bra näringsfälla
Det brungrumliga vattnet visar att det följer med stora mängder partiklar från det 1600 ha stora avrinningsområdet. Det här tyder på att våtmarken är viktig som fosforfälla. Det som minskar effekten är att idag går mycket av vattnet troligen en reltivt kort väg genom våtmarken då både inlopp och utlopp ligger på den östra sidan av våtmarken. Ju längre väg vattnet får gå desto bättre blir förutsättningarna för sedimentationen.

Ove säger att han gärna skulle installera sedimentationsplattor i våtmarken för att mäta hur mycket som stannar i våtmarken. På så sätt kan man bättre beräkna hur effektiv våtmarken är.

En viktig anledning till våtmarken var att få omgivande åkermark odlingsbar. Nu efter tre år har massorna planats ut, marken har kalkats upp och sommaren 2013 ordnas täckdikningssystemet. Sedan är tanken att marken ska ingå i normal poduktion igen.

Planer framöver
Fortfarande finns planer på att införa betesdjur runtom. Det vore även önskvärt med lite mer vegetation, fr.a. undervattensväxter för att gynna fågellivet.

gorsingeholm_vattenfarg2Färgen på vattnet visar att mycket jordpartiklar följer med in till våtmarken. 

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Ove Sjöberg
Anläggningsår: 2009
Areal: Ca 3 ha våtmarksyta.
Kostnad: Total kostnad ca 1 milj. kr, vara 30 % täcktes av investeringsbidrag.
Skötsel: Slår just nu, men planerar för betesmark.
Skötselbidrag: 3000 kr/ha
Avrinningsområde: Ca 1600 ha, åker- och skogsmark.
Lokalnamn på Artportalen: Gorsingeholms våtmark

HITTA HIT

Från Södertälje, kör gamla E18 mot Strängnäs, i Malmby kör mot Stallarholmen. Kör 400 m (över järnvägen) och sväng sedan vänster. Kör ca 1 km, så ligger våtmarken på vänster sida.