Helgesta våtmark

Ett fågeleldorado mitt i Södermanland

-”Södermanlands vackraste våtmark”, säger Per till oss redan på telefon när vi bokar in ett besök. När vi väl har sett den så har vi ingen anledning att säga emot. Den ligger verkligen fint till i en svacka, och har ett spännande och artrikt fågelliv såväl som många olika växter. Här finns en bra blandning av öppna vattenytor och ruggar av skyddande starrtuvor och tåg, vilket är perfekt för änder att simma omkring i.

Varför så bra resultat då?
Våtmarken är grund, i stora delar bara 3-4 dm. Den ligger öppet i landskapet och har en jämn vattennivå. Då bara mindre delar av området berördes av schaktningar var aldrig några stora ytor blottlagda innan vattnet släpptes på. Dessutom har den aldrig torkat ut, vilket har gjort det svårare för kaveldun att etablera sig. I just den här typen av grunda våtmarker kämpar man ofta mot igenväxning, då fr.a. av kaveldun, rörflen och jättegröe. Här har det, trots att Per inte slår vegetationen mer än i kanterna, inte växt igen alls. Många växtarter samsas här med olika starrar och veketåg som dominerande.

Varför blev det våtmark här?
Enligt Per var en bidragande orsak att invallningspumpen fungerade dåligt. Per hade sedan tidigare ytterligare en våtmark närmare huset, så han visste hur fint det kan bli.

Enkel anläggning

Våtmarken ligger på tidigare invallad åkermark, så man har helt enkelt låtit marken återgå till tidigare utseende. Det enda man har gjort är att man schaktat bort en del jord, främst matjord, från vissa delar. Sen har man ersatt den tidigare pumpstationen med en munk. Enligt Per var en bidragande orsak till att det blev våtmark här att pumpen fungerade dåligt.

helgesta_utokning

Planer på utvidgning
Per har tagit kontakt med länsstyrelsen om att förstora våtmarken ytterligare på ett par låglänta ställen. På bilden syns ett sådant parti, en långsmal gip, som med lite schaktning av matjorden kan bli en ny vik av våtmarken. Det skulle i så fall bli ett grunt parti på bara några decimeters djup.

–”Med en utvidgning hitåt kommer man närmare fåglarna då man stannar till uppe på vägen och tittar. Det skulle glädja de många fågelskådare som stannar till här,” säger Per.

Inhyrd betesputsare sköter jobbet
Per lejer in en särskild betesputsare, en traktor med dubbelmontage med bakmonterad 7-8 m bred rotorklippare. Man klipper längs kanterna runt våtmarken så långt ut det bär för maskinerna. Entreprenören klipper även ett 70 ha stort strandängsbete nere vid sjön strax intill. Klippningen sker oftast sent i oktober. I övrigt röjs videbuskar ute på öarna med några års mellanrum när de växt sig stora. Den omkringliggande vallen slås som vanligt av arrendatorn.

Tack vare slåttern så skapas en mosaik av olika växtsamhällen med tåg, starr, gräs och öppna vattenytor som fåglarna gillar. I övrigt ses arter som topplösa, igelknopp, gräsnate, svalting och mannagräs. Under vattenytan bildas en matta av olika slingor och hästsvans, vilket ger mycket mat åt änderna. Nedan visas lite bilder på växter i våtmarken.

Helgesta

HästsvansHästsvans

IgelknoppIgelknopp, vars fröer uppskattas av änderna.

TopplösaTopplösa.

Rensmassor från diken blev grund för skrattmåskoloni
Av en ren slump så blev rensmassorna till två långa diken kvar då vattnet släpptes på. Dessa blev till perfekta häckningsplatser för skrattmåsarna. Kolonin består idag av minst 50 par som häckar här. Skrattmåsen är sedd som en nyckelart i många fågelsjöar. De är duktiga vakthundar och håller tillsammans bort rovdjur och boplundrare från öarna. Har du skrattmås i din våtmark ska du vara glad. Änder och doppingar söker sig till skyddet som skrattmåskolonin ger.

Rensmassor

I Helgesta häckar t ex de ovanliga arterna skedand, snatterand, svarthakedopping och brunand, såväl som vanligare arter exempelvis kricka, knipa och sothöna. Vid vårt besök stoltserade 14 skräntärnor ute på öarna, en mycket ovanlig syn i inlandet. Den ses främst vid kusterna, men även där sällsynt. De många gässen, som ställer till med förtret för lantbrukarna runtom, trivs också bra här och ökar i antal.

MåsarNågra av skrattmåsarna lyfter…

Kärrhök.. så fort en rovfågel kommer. Här en brun kärrhök.

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Per Nordblom
Anläggningsår: 2003-2004
Areal: 12,5 ha + omgivande zoner
Ekonomi: Kostnad ca 200 000 kr. Sålde matjord så det gick nästan plus minus noll. Sökte aldrig projektstöd men har däremot skötselbidrag.
Avrinningsområde: Källflöde plus diffus tillrinning från omgivande marker.
Jordart: Mulljord
Anläggningsteknik: Schaktat bort massor från delar av området och stängt av pumpanläggning.
Övrigt: Medeldjup 3-4 dm på de stora delar. Öar av tidigare upplagda dikesrensmassor.
Lokalnamn på Artportalen: Skåra viltvatten

HITTA HIT

Kontakta Per innan besök. Han guidar gärna andra markägare som planerar att anlägga våtmarker om han har tid. Det står Skåra 1 på skylten. Parkera uppe på höjden bredvid vägen.