Svartsjö dämme

Svartsjö dämme är ett riktigt fågeleldorado. Våtmarken anlades 2006 och ligger granne med Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren. Det nuvarande slottet byggdes på 1700-talet och i slottsparken tronar 500-åriga ekar.

Svartsjö dämme är anlagt på tidigare invallad åkermark, som Mälaren nu återtagit. Svartsjö dämme lockar fågelarter som annars är ovanliga i Ekerö kommun. Här har man observerat bland annat rödspov, smalnäbbad simsnäppa, årta och brunand. Bland häckfåglarna finns snatterand. Även dammsnäppa har genomfört en lyckad häckning i området. Det var den andra häckningen i Sverige av denna art.

Svartsjö dämme förvaltas av Kriminalvården (vid Svartsjö finns en kriminalvårdsanstalt), som arrenderar marken av Statens Fastighetsverk. På frågan om vad som är det bästa med våmarken säger Hasse Pettersson som är ansvarig för skötseln ”Vi har omvandlat lågproduktiv mark till något bra och roligt. Fågellivet är mycket fint och vi har många besökare”.

Brunand300Brunand (hane), en dykand som trivs vid Svartsjö.

KorSvartsjoKöttdjuren betar på de flacka strandängarna. I bakgrunden syns Svartsjö slott

Svartsjö dämme är liksom Götarsviks våtmark anlagd genom att tidigare invallad åkermark åter ställts under vatten. I Svartsjö har man dock inte låtit Mälaren återta hela invallningen, utan man har anlagt en ny vall 100-300 m innanför den gamla. Våtmarken som omfattar ca 14 ha ligger mellan den gamla och den nya vallen. ”På så sätt skapade vi våtmark på den mest låglänta marken, som ofta var för blöt för att bruka på grund av att den gamla vallen inte höll riktigt tätt” berättar Hasse. För att den nya vallen skulle bli tät så projekterades den med en vertikal tätskärm av plast. ”Geotekniken var tyvärr riktigt dålig och vi hade ett skred under bygget . Det gjorde att vi inte lyckades få till tätskärmen i hela vallen. Vallen blev inte helt tät vilket gör att vi får pumpa mer vatten än planerat” säger Hasse. ”Så här i efterhand tycker jag att vi borde gjort åtminstone några enklare geotekniska undersökningar innan vi projekterade, men det är lätt att vara efterklok”.

I anslutning till den nya pumpstationen har man gjort en rejäl kanal som fångar upp dräneringsvattnet från åkermarken. ”Det är ett tips jag gärna delar med mig av” säger Hasse. ”Tack vare att kanalen har en stor volym så fungerar den som ett utjämningsmagasin före pumpstationen. Pumpen behöver inte slå av och till lika ofta utan får längre pump- och viloperioder”. Den nya invallningspumpen pumpar vattnet till våtmarken. Nivån i våtmarken kan regleras med hjälp av en stor munk som är placerad i den gamla vallen.

SvartsjoyvUtsikt från fågeltornet. Från vänster till höger: Den invallade åkermarken, den nya vallen och våtmarken. Den gamla vallen ligger i vassen i bildens högerkant. I förgrunden syns den nya pumpstationen som pumpar vatten från invallningen till våtmarken.

PumpdikeDräneringsvatten från åkermarken samlas upp i en stor kanal före pumpstationen.

SvartsjodikeUnder snösmältningen är ofta vattennivån så hög på den invallade åkermarken att det går att leda vatten på självfall till våtmarken. Då tappas vatten via ett grävt dike, innan det är dags att slå på pumpen.

Som berättats tidigare så är Svartsjö dämme ett riktigt fågeleldorado. Läget i Stockholmsregionen gör att våtmarken får många besökare, särskilt på helgerna. Kriminalvården har finansierat våtmarken, men eftersom anläggningen blivit något av en turistattraktion så har Ekerö kommun finansierat en parkering. Den lokala fågelklubben har också byggt ett fågeltorn vid våtmarken.

SvartsjofaglarI de lite djupare delarna av våtmarken trivs knölsvan, sothöna och knipor.

SvartsjoparkeringBesöksparkeringen.

TornskyltPlakett i fågeltornet.

SvartsjogularlaGulärlan trivs på de betade strandängarna.

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Statens Fastighetsverk (arrendator Kriminalvården)
Skötsel: Bete
Lokalnamn på Artportalen: Svartsjö dämme

HITTA HIT

Med bil:
Från Stockholm väg 261 mot Ekerö via Brommaplan och Drottningholm. Höger vid Tappström mot Färentuna, därefter skyltat mot Svartsjö. Parkeringen ligger i anslutning till infartsvägen till slottet.

Med tunnelbana och buss:
T-bana grön linje till Brommaplan, sedan buss 316, 317 (byte till 315), 318 och 336. Avstigning Svartsjö Slott. Se tider på www.sl.se.