Hur bra är våtmarker på att ta bort kväve och fosfor? Vad säger forskningen? Hur ser
framtidens våtmarker ut? Med utgångspunkt från två nya rapporter utgivna av
Jordbruksverket och EviEM diskuteras vilken roll anlagda och restaurerade våtmarker
kan spela i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Läs mer här