Våtmarker i odlingslandskapet

Projektet ”Våtmarker i odlingslandskapet – uppföljning av miljömålen” startade hösten 2003 och har drivits av Hushållningssällskapet i samarbete med WRS Uppsala AB, SLU, Länsstyrelsen i Stockholms län och Linköpings Universitet. Målsättningen med projektet har varit att via provtagningar och inventeringar få bättre kunskap om växtnäringsavskiljning och biologisk mångfald i våtmarker som anläggs i odlingslandskapet. Ett annat viktigt mål har varit att sprida kunskap till alla som är intresserade av våtmarker i något sammanhang.

Under åren 2004-2008 genomfördes flödesstyrd provtagning i en anlagd våtmark i Södertälje kommun. Undersökningar av flora och fauna i anlagda våtmarker och studier av växtnäringstransporter från åkermark har också genomförts inom ramen för examensarbeten.

Åren 2005-2007 genomfördes försök med slåtter av kaveldun i två anlagda våtmarker. Syftet var att undersöka hur upprepad slåtter påverkar kaveldunsbestånden och om slåtter kan bidra till att gynna andra mindre aggressiva vattenväxter i våtmarkerna.

Åren 2005-2006 genomfördes även flödesstyrd provtagning i en anlagd våtmark i Skåne. Syftet med undersökningen var att utvärdera tillförlitligheten i de data som erhållits med den enklare tidstyrda provtagning som genomförts vid flera våtmarker i Skåne sedan mitten av 1990-talet. Försöket genomfördes i samarbete med Kävlingeå-projektet och Ekologgruppen i Landskrona.

Kunskapen från projektet har bl.a. spridits genom kursverksamhet och nyhetsbrev.

Projektet avslutades våren 2009. De rapporter och nyhetsbrev som publicerats inom ramen för projektet finns att ladda ner som pdf-filer. Du hittar dem i menyn till vänster.

För frågor angående projektet kontakta Sören Eriksson, Hushållningssällskapet (biologisk mångfald/slåtterförsök) eller Jonas Andersson, WRS (växtnäringsavskiljning).

Projektet har finansierats med medel från Stockholms läns landsting, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Mistra, Vastra, Länsstyrelsen i Stockholms län, svenska staten och EU inom ramen för KULM (kompetensutveckling för lantbrukare inom miljöstödsområdet).

steneram160Södra Stene, Sörmland våtmarken hösten 2003

ssteneisjonasInstallation av provtagningsutrustning mars 2004

ssteneoverfallV-format överfall för flödesmätning vid utloppet

Slutrapport för projektet

 • Våtmarken i Södra Stene och andra våtmarker i Mälardalen – uppföljning av miljömålen. Sören Eriksson, Jonas Andersson, Karin Tonderski och Karin Johannesson. Regionplane- och trafikkontoret (RTK) Stockholm, juni 2009.
  Ladda ner

Övriga projektredovisningar

 • Bekämpning av igenväxningsvegetation, framför allt kaveldun, vid nyanlagda våtmarker i odlingslandskapet. Slutredovisning 2007.
  Ladda ner
 • Näringsavskiljning i anlagda våtmarker, region- och metodjämförelser. Rapport som redovisar och jämför resultat från uppföljningen av våtmarkerna i Södra Stene och Slogstorp. WRS Uppsala och Ekologgruppen i Landskrona, oktober 2006.
  Ladda ner
 • Slutredovisning av projektetapp 1, September 2006.
  Ladda ner
 • Bekämpning av igenväxningsvegetation, framför allt kaveldun, vid nyanlagda våtmarker i odlingslandskapet. Årsredovisning 2006.
  Ladda ner
 • Reningsfunktion i en lågbelastad våtmark. Pia Kynkäänniemi 2006. Examensarbete 20 p. Avdelningen för vattenvårdslära, SLU.
  Ladda ner
 • Kärlväxter i anlagda våtmarker. Rebecka Österberg 2005. Examensarbete 20 p. Institutionen för naturvårdsbiologi, SLU.
  Ladda ner
 • Näringsbelastning på en anlagd våtmark från åker, skog och enskilda avlopp. Marie Karlsson 2005. Examensarbete 20 p. Avdelningen för vattenvårdslära, SLU.
  Ladda ner