Goda exempel – Tvåstegsdiken

Tvåstegsdiken är diken med tvådelade dikesslänter, som i ett trappsteg. Tvåstegsdiken leder till lägre vattenhastigheter vid höga flöden samt ökar ytor där partiklar sedimenterar och näringsämnen tas upp. Syftet med tvåstegsdiken är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom att minska erosion och hålla kvar växtnäringsämnen, samtidigt som man bevara och förstärka den biologiska mångfalden.