Anläggning

skotsel

Anläggning av dammar och våtmarker

Vid anläggning av dammar och våtmarker bör man se till funktion, skötsel, säkerhet, estetik och biologisk mångfald. Dammar och våtmarker ska vara utformade för det huvudsyfte som de anlagts för samtidigt som de bör utformas med tanke på framtida skötsel. Anläggs dammen i eller i närheten av en tätort måste ett stort säkerhetstänk ingå i utformningen. Det är också en stor fördel om dammen eller våtmarken ger ett positivt inslag i landskapet och ökar den biologiska mångfalden.

LOVA Lokala vattenvårdsprojekt