Edsån

Samarbete mellan kommuner och markägare

Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun, Oxunda vattensamverkan och Antuna gård genomförde meandringen av Edsån tillsammans.

Edsån är en musselrik å som flyter genom tätort och jordbruksmark, som även är en lekplats för den rödlistade fisken asp. Ån rinner mellan sjöarna Norrviken och Edssjön, på gränsen mellan Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Ån hade tidigare ett helt uträtat lopp med branta och i viss mån erosionskänsliga åslänter med karaktären av ett större djupt dike. Vid högflöden översvämmades delar av den låglänta odlingsmarken nordost om ån.

Målet med meandringen var inte att återskapa en historisk utformning av ån utan att skapa en  rik och varierad vattenbiotop som en attraktiv del av kulturlandskapet med högre värden för den biologiska mångfalden och för friluftslivet.

Stängsel har satts upp i anslutning till ån för att kunna beta en del av stränderna med kor och får. När man går längs gångstråket och njuter av fågelkvitter, vattenspegel samt kor och får som betar på stränderna känns miljön naturlig. Man har lyckats skapa en natur som är mycket mer omväxlande och innehållsrik än ett rakt djupt dike!

Rening och biologisk mångfald

En meandring ökar längden på vattendraget vilket leder till att vattenhastigheten sänks och att partiklar i vattnet därmed sjunka till botten, vilket gynnar reningen av vattnet. För att rena vattnet ytterligare anlades långsträckta norrvända slänter i ett antal av meandringarna där näringsämnen fastläggs.

Den ökade variationen i åns miljö med beskuggning, varierande djup, öar, växtlighet och olika bottensubstrat, bland annat en sträcka med grus och stenar i olika storlekar, ger en större biologisk mångfald. Vid planerandet av åtgärden har särskild hänsyn tagits till Edsåns musselbestånd och den rödlistade fisken asp som leker i området.

Se en film om Edsån här

Ett meandrande lopp är den naturliga formen för ett vattendrag som flyter fram i ett slättlandskap. Meandring definieras som ett vattendrag där fårans sträcka från en punkt till en annan är mer än 1,5 gånger längre än fågelvägen mellan A och B. I många svenska avrinningsområden har meandring enligt denna definition troligen inte förekommit. Det naturliga utseendet är snarare ett vattendrag med en slingrighet som definitionsmässigt inte är meandring.

Möjligheten att återskapa vattendragens slingrande lopp beror på många olika faktorer, framförallt på vilket sätt samhället anpassats till det uträtade vattendraget och hur återskapandet av ett slingrande lopp påverkar olika intressen. Topografiska och tekniska förhållanden spelar stor roll för kostnaden av att anlägga en meandring, huvudsakligen beroende på hur mycket massor som behöver schaktas samt var schaktmassor kan placeras.

Edsåns meandring från ovan. Källa:Google maps

En sträcka av Edsån, på 800 meter, har omformats till ett meandrande lopp med åtta meanderslingor och en ny längd på cirka 1200 meter. Ån blev därmed nästan dubbelt så lång längst denna sträcka. Ett dämme har anlagts i den nedre delen av meandringen för att dämma upp och hålla kvar en del av högvattenflödet en längre tid. Tre av meanderbågarna fungerar som översvämningsområden vid dessa högvattenflöden, där också några häckningsöar har skapats.

Genom att anlägga en gångbro vid dämmet har en förbindelse för friluftslivet mellan Upplands Väsby och Sollentuna kommuner skapats, som tidigare har haft ån som en barriär. Ett gångstråk har anlagts på en långsträckt höjdrygg längs den södra delen av meandringen, som skapts av överskottsmassorna från grävningen. Här kan människor vandra i skuggan under träd som planterats här, samtidigt som de har utblick över ett varierat ålandskap med bland annat solbelysta betade fuktängar och ett rikt fågelliv. Träd skuggar meanderbågarnas södra delar medan meanderbågarna som sträcker sig norrut, tillsammans med våtmarksytorna, är solexponerade.

 

Dämmet höjer vattennivån samt håller kvar vatten längre i meandringen vid högflöden. 

Får betar den västra delen.

En stig går mellan träden i kanten av ån.

Under vårvintern 2013 flyttades 18 000 kubikmeter jord i fyra etapper för att minska påverkan på växt- och djurlivet. Genom att gräva bågarna i etapper minimerar man risken för grumling av vattnet och gynnar etableringen av vegetation och bottenfauna i den nya åfåran.

Etapp 1

I den första etappen grävdes huvuddelen av den nya åsträckan i några olika delsträckor vid sidan om ån. Schakt och fyllning avslutades ett par meter innan man nådde den raka åfåran. Matjorden återfördes till slänter i de nya meanderbågarna för att den naturliga floran skulle kunna etablera sig.

Etapp 2

I den andra etappen öppnades meanderbågarna upp mot öster (uppströms). Vattnet tilläts strömma in i meanderbågarna men inte strömma igenom dem. På detta sätt möjliggjordes en naturlig invandring av både flora och fauna . Samtidigt skapades ett erosionsskydd, genom etablering av vass, kaveldun och andra gräs, inför att meanderbågarna öppnades för genomströmning av vatten i etapp 3.

Etapp 3

I etapp 3 öppnades meanderbågarna upp mot väster (nedströms) för strömmande vatten, man grävde därmed bort de återstående metrarna med jord i varje meanderbåges västra del. Samtidigt la man igen den gamla åfårans inlopp i varje punkt där den korsade den nya meandrande åfåran.

Etapp 4

I den sista etappen fylldes den gamla åfåran igen. En harvning av botten av den ursprungliga åfåran genomfördes först med grävmaskin så att de kvarvarande musslorna och annan flora och fauna överfördes mekaniskt till den nya åfåran. Därefter fylldes den ursprungliga åfåran igen med massor från tidigare schakt. Bottenmaterialet i form av sten och grus las i på vissa delar av den nya sträckan, bland annat för aspens fisklek.

Etapp 1. Figurer: Nils Odén.

Etapp 2.

Etapp 3.

Etapp 4.

VÅTMARKSFAKTA

Markägare: Antuna gård och Sollentuna kommun
Anläggningsår:: 2013-2015
Längd: 1200 m
Skötsel: Bete i den västra delen av meandringen.
Ekonomi: 3,7 miljoner kr

HITTA HIT

Från Upplands Väsbys sida:

Man når en mindre parkering, norr om Edsån i den västra delen av meandringen, genom att svänga ner mot ån före Antuna gård.

Från Sollentunas sida:

Söder om ån följer en gång och cykelväg meandringen.