Goda exempel – Översvämningsmader

Översvämningsmader är kärr belägna vid vattendrag som svämmas över vid högvatten och därmed ger en buffrande effekt i vattensystemet. Översvämningsmaden liknar naturliga översvämningsmarker som idag till stor del är bortdikade ur landskapet. I maden, som bara är någon decimeter djup, rastar stora mängder änder och vadarfåglar under flytten.