Goda exempel – Spillvattenvåtmarker

Spillvattenvåtmarker är i första hand byggda för att minska halterna av kväve i vatten från avloppsreningsverk. Våtmarkerna kan även effektivt reducera halterna av andra skadliga ämnen, bland annat smittämnen, läkemedelsrester och mikroplaster. Spillvattenvåtmarker bidrar även till biologisk mångfald och kan i många fall användas som en rekreationsmiljö.